Menu Close

Kviečiame mokytis

     Priėmimas į    Pasvalio „Riešuto“ mokyklą 2024-2025 mokslo metams

     Į mokyklą priimami asmenys, turintys judesio ir padėties, neurologinių, įvairiapusių raidos ir kitų sutrikimų, kompleksinę negalią, kuriems pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai.

Į 1–10 specialiąsias ar lavinamąsias klases, I–II–III mokymosi metų socialinių įgūdžių klases priimami mokytis 7–21 metų amžiaus asmenys.

Pasvalio „Riešuto“ mokykla įgyvendina pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programas. Mokykloje sudaryti mokymosi sutartis galima vieneriems, dvejiems mokslo metams, atsižvelgiant į mokinio pažangą ir tėvų (globėjų, rūpintojų) išsakytas mintis, pastebėjimus.

Prašymų priėmimas vykdomas nuo 2024 m. kovo 20 d. Prašymus galima teikti – el. paštu pasvalioriesutas@pasvalioriesutas.lt  arba mokyklos sekretoriate darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 valandos ar kitu sutartu laiku. Rekomenduojama suderinti tikslų laiką telefonu +370 451 34 505

Mokiniai priimami iš Panevėžio apskrities savivaldybių.  Prašymų pateikimo forma laisva.

    Asmuo (ar jo tėvai, globėjai, rūpintojai), pageidaujantis pradėti mokytis Pasvalio „Riešuto“ mokykloje, turi pristatyti šiuos dokumentus mokyklos direktoriui:

– prašymą;

– pedagoginės  psichologinės tarnybos pažymą apie vaikui nustatytus specialiuosius ugdymosi poreikius;

– mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą (pateikiama papildomai pasibaigus mokslo metams);

– neįgalumo nustatymo pažymą (ir kopiją);

– neįgaliojo pažymėjimą (ir kopiją);

– specialiosios pagalbos (slaugos) poreikio nustatymo pažymą (ir kopiją);

– charakteristiką iš prieš tai lankytos ugdymo įstaigos;

– pažymą apie vaiko sveikatą (ligos istorijos išrašas forma 027/a);

– 2 dokumentines nuotraukas.

 

                                                                                     Mokyklos administracija

Skip to content