Menu Close

Misija

Užtikrinti visų amžiaus grupių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių ugdytinių kokybiškas ugdymo(si), švietimo pagalbos bei socialinės globos paslaugas.

Vizija

Moderni, atvira kaitai, saugi, bendruomeniška mokykla, užtikrinanti individualius ugdytinių poreikius, plėtojanti specialiojo ugdymo ir kitas
paslaugas

Filosofija

Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. (L. A. Seneca)

Vertybės

Visapusiška pagarba bendruomenėje.
Pilietiškumas ir tautiškumas. Puoselėjamos tautos ir mokyklos tradicijos.
Kūrybiškumas. Idėjų įgyvendinimas, veikimas kartu. Atsakomybė.
Bendravimas ir bendradarbiavimas. Mokyklos bendruomenės nariai (darbuotojai, mokiniai, tėvai, globėjai, aprūpintojai), siekiantys bendrų tikslų. Palaikoma pasidalytoji lyderystė.

Skip to content