Menu Close

Istorija

Pavadinimo pasikeitimai

Pasvalio mokykla – internatas įkurtas 1961 m. liepos 1 dienos Lietuvos TSR Švietimo ministro 1961 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 339.

1976 metais mokykla pertvarkyta į pagalbinę mokyklą – internatą. Sustiprintas darbinis mokymas.

Siekiant suvienodinti ypatingųjų mokyklų pavadinimus nuo 1992 m. rugpjūčio 5 d. Pasvalio pagalbinė mokykla – internatas pavadinimas pakeistas į Pasvalio specialiąją internatinę mokyklą (pagrindas –Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos įsakymas Nr. 893 1992-08-05 „Dėl pagalbinių mokyklų- internatų pavadinimo pakeitimo”).

2005 m. rugpjūčio 3 d. Panevėžio apskrities viršininko įsakymu Nr. V-166 „Dėl Pasvalio specialiosios internatinės mokyklos pavadinimo pakeitimo“ mokyklos pavadinimas pakeistas į Pasvalio specialiąją mokyklą.

Įsteigimas, pavaldumas, vadovai

Nuo pat įkūrimo mokykla buvo pavaldi Pasvalio rajono liaudies švietimo skyriui. Vykdant Kultūros ir švietimo ministerijos 1990-12-21 nurodymą Nr. 75-20-143 „Dėl vaikų globos įstaigų perdavimo nuo 1991-01-01 Kultūros ir švietimo ministerijai“, Pasvalio pagalbinė mokykla –internatas perduodamas Kultūros ir švietimo ministerijai.

Vykdant Švietimo ir mokslo ministerijos raštą Nr. 06-2417 1997-07-22 „Dėl švietimo įstaigų perdavimo apskričiai” nuo 1997-10-01 iki 2010-07-01 mokykla buvo pavaldi Panevėžio apskrities viršininko administracijai.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymą, bei atsižvelgdama į Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2010 m. vasario 8 d. raštą Nr. 20-334-(1.29)-20 „Dėl steigėjo funkcijų ir turto perdavimo“, Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2010 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T1-62 „Dėl sutikimo perimti Pasvalio specialiosios mokyklos savininko teises, pareigas ir turtą“ sutiko nuo 2010 m. liepos 1 d. perimti Pasvalio specialiosios mokyklos savininko teises ir pareigas iš Panevėžio apskrities viršininko.

Nuo pat mokyklos įkūrimo iki 1990 metų mokyklai vadovavo direktorius Petras Simonaitis, o nuo 1990-09-01 iki 2003-01-15 mokyklai vadovavo direktorius Vladas Cucėnas, nuo 2003-02-17 iki 2007-07-04 direktorius Linas Kruopis, nuo 2007-07-04 iki 2011-05-02 direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Vaikšnorienė, nuo 2011-05-03 iki 2013 m. kovo 26 d. direktorius Rimantas Indrišionis, nuo 2013 m. kovo 27 d. iki 2014-01-01 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Vaikšnorienė, nuo 2014-01-02 iki šiol mokyklai vadovauja direktorė Gintė Januškevičienė.

Funkcijos, veiklos sritys, tikslas

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla, paskirtis – specialiųjų poreikių mokinių ugdymas, kitos paskirtys – socialinės globos paslaugos, socialinių įgūdžių mokymas.

Mokyklos tikslas – kokybiškai įgyvendinti ugdymo programas, vykdyti vaikų ir jaunuolių profesinę ir socialinę reabilitaciją, padedančią tapti pilnaverčiais visuomenės nariais. Teikti kokybiškas dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams ir jaunuoliams, turintiems sunkią negalią nuo 7 iki 21 metų.

Skip to content