Menu Close

Informacija

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2020 m. gruodžio 3 d. Nr. DV-826

Pasvalys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies      2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių  užkrečiamųjų  ligų  profilaktikos  ir  kontrolės  įstatymo  21 straipsnio 5 dalimi, 22 straipsnio 2 dalimi, 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1225 redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6

 1. sprendimu Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (su visais aktualiais pakeitimais), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (su visais aktualiais pakeitimais), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2546 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“atsižvelgdamas į Pasvalio rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos 2020 m. gruodžio 2 d. posėdžio protokolą Nr. ESK-10 bei siekdamas suvaldyti / sumažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje:
  1. N u r o d a u nuo 2020 gruodžio 7 d. iki 2020 m. gruodžio 22 d.:
   • Savivaldybės švietimo įstaigose pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu;
   • neformalųjį vaikų švietimą Savivaldybėje vykdyti nuotoliniu būdu arba
  2. R e k o m e n d u o j u nuo 2020 m. gruodžio 7 d. iki 2020 m. gruodžio 22 d. Savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vykdyti tik vaikų (kurių tėvai ekstremaliosios situacijos metu privalo dirbti) priežiūrą, o ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu.
  3. P a v e d u:
   • Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiajai specialistei Astai Pagojienei su įsakymu supažindinti Savivaldybės švietimo įstaigų vadovus;
   • Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjai Rasai Gedvilienei paskelbti įsakymą Savivaldybės interneto svetainėje;
   • Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjui dr. Gvidui Viliui įsakymo vykdymo kontrolę.

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                                                        Povilas Balčiūnas

Skip to content